ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2008

ಕಳೆದುಹೋಗದಿರು...


ಸದಾ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯಬಯಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನೇನೋ ಎಂಬ ಭಯ ಆತನನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.