ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2008

ಅನಂತದೆಡೆಗೆ...
ತಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಿರಿ ಈ ಕವನವನ್ನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತುರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ..

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Jayashankar ಹೇಳಿದರು...

ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ.
ಪುನರಪಿ ಜನನಂ. ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ.