ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2008

ಜೀವನವೊಂದು ನೀರಗುಳ್ಳೆ
ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ನಶ್ವರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹುಟ್ಟು-ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: